خدایا می توانم تمام دنیایت را یک دستی فتج کنم به شرطی که تو دست دیگرم را گرفته باشی ...