بیاید دعا کنیم.....

کسی را دیدم ک در جوانی اش شانه لا ب لای موهایش گیر نمیکرد...

کسی ک آرزو داشت بالای چشمش ابرو باشد...

کسی ک کودکی اش را با چشم چشم 2ابرو آغاز نکرد...

بیاید باهم برای کسایی ک حتی ملاقاتشان هم ممنوع شده دعا کنیم.....