نمی دونم شما هم مثل منید یا نه ولی من وقتی می خوام یه اهنگ گوش کنم حالم رو مثلا دپ کنه نمی دونم چرا مغزم روش ارور می ده بیشتر قرم می یاد یا مثلا می خوام یه اهنگ بگوشم شاد شم نمی تونم شاعرو درک کنم که الان شیکست خورده ریتمش شاده یا بر عکس ولی مهم اینکه در نتیجه ( به قول معلم هندسه ) ما بشینیم کار خودمون رو بکنیم راحت تریم 


راستی این چند وقت از بس نشستم رو مثلثات فکر کردم دلم می خواد اتاقم رو به متوازی الضلاع تبدیل کنم بعد بشینم اثبات کنم می گم مغزم ارور داده همینه مدرسه رو دو روزه ندیده دلتنگه