چند وقت پیش بابام داشت فوتبال می دید بعد دیدم نوشته اس. اهواز            اسقلال 

مامان و بابامم داشتن می حرفیدن که بابام گفت استقلال اهواز خیلی خوب داره بازی می کنه منم یه نگاه به بابام کردم گفتم بابا خوبی استقلال اهواز چیه این .

.

.


.

.

استیل اهواز 

بعد طی تحقیقاتی فهمیدم اون استیل البرزه که هعی تبلیغ می کنه من کلا قاطی کرده بودم ههه