✔سلامتى روزى ک..✘
✔موبایلم خاموش میشه ✘
✔اتاقم تاریک میشه..✘
✔لباسم سفید میشه.✘▶
✘پروفایام.↙Empty room ↘میشه.↯▶
☜مامانم تنها میشه.⇨
↭بابام پیر میشه..✔
✘ب سلامتى اون روز..⇦ب سلامتى ♥خدااااا♥•
خداجونم..
یه کاری برام میکنی؟؟
میشه کاری کنی هر جا کِ اسمم اومد بگن؛
⇦↙فاتحه..✔.
ب بزرگیت قسم خستم.✔
از دنیا خستم..↭
از خودم خستم..⇨
از بنده هات خستم ♂◆◆
ب سلامتى روزى ک دوستام بگن نامرد تک خورى کرد..⇨✔
ب سلامتى روزى ک برم پیشه خودش ↘∵
♥♡خوده خدااااا.↘✔♥