این پست تکراریه برای اونایی که وب قبلیم رو دیدن تکراری می شه ولی قصد دارم هر سال تکرارش کنم
40روز گذشت برای خیلیا اون چندروز اول فرق داشت گناه نکردن و سر کردن چادر و حفط حرمت ها و تفکر درباره ی خیلی چیزا .

اما امروزم همون روزای اوله ؟

بعد 3روز حفظ کردین اون کارارو یا نه شدین مث گذشته ؟
فقط می خواستم بهتون بگم 40رو گذشت این 40روز واقعا قبل و بعد شماست پس بسنجین خودتون رو