روزی خواهد رسید…
که دیگر
نه صدایم را بشنوی…
نه نگاهم را ببینی….
نه وجودم را حس کنی…
میشویی با اشک سنگ قبر خاک گرفته مرا…
و آن لحظه است که معنی تمام حرفای گفته و نگفته ام را میفهمی..!
ولی من… دیگر… نیستم!