سنگـــ قبـــرمو دوســـــت دارم ... چـــــــون قـــراره بشــه پــاتوق رفیـــ♡ــقـام♥ میاین دیگه...؟