تـا حـالـا خـــــــدارو


شُـکــــــــــر گـُفتـــــے


یـا نـشـسـتـــــے فـقـطــــ


بِـهِـــــش کـُفـــــر


گُـفـتـــــے!؟!