استادی دریکی ازدانشگاه های خارجی ب شاگردان میگوید:👋
بچه هاتخته رومیبینید? 😊
همه میگن آره... 😳
میگه منو میبینید... 😳
میگن اره...😊
لامپ رومیبینید? میگن اره ... 😊
میگه خدا رومیبینید? میگن نه... 😳
میگه پس خداوجودنداره... 😡
یه ایرانی بلندمیشه میگه بچه هامنومیبینید: میگن اره😊
میگه تخته رومیبینید.😳
میگن اره😊
میگه مغزاستاد رومیبینید: 😳
میگن نه... میگه پس استادمغزنداره... 👏
ب افتخار وجود خدا کپی کنش.لایک نمیخوام کپیش کن فقط
امروز اسمه خداوند را منتشر کنید