☀خلـ و چلـ بازیـ 😋 بهونسـ✋
🔆 نمیخوامـ کسیـ بفهمهـ✖
❄داغونمـ😔💔