تا گفتے....

     با 👀چشمات👀

               بهم ✋خدافظ✋

                       یهو💔👈دلمو... غم گرفت

      ‌                                  ے دفه بغضم گرفت 😔

     ‌تمام تلاشمو کردم😨..

اما..........

↙خدا تو رو از من گرفت↘

 ‌   ‌                      😢  پیش تو گریم گرفت😢