تحسینم کن رفیق ...!

با یک یادش بخیر ....

وقتی ....

لباس زیبای کفن را بر تنم میبینی ....!

مبادا اشک بریزی ...!

من محتاج لبخند امروز توأم ....

نه اشک های فردایت ...!