به سلامتی روزی که همه ی دوستام باهم دیگه ست کنن...

به سلامتی روزی که هر کاری کنن لباساشون تنوع نسبت به همدیگه نداشته باشه...

سلامتی روزی که دشمنام شادشن...

سلامتی روزی که دوستام حسرت بخورن...

سلامتی روزی که حداقل تا40روز بعدش فراموش شم ...

سلامتی روزی که راحت کنم همه رو ...

سلامتی رنگ لباس دوستام ...

سلامتی تضاد لباس من با اونا ...

سلامتی حلوایی که قول دادم یکی درست کنه...

سلامتی اون خرما...

به سلامتی مردای زندگیم...     سرپا موندن دم در سخته اخه...

به سلامتی کسایی که برام زحمت کشیدن...   ببخشید ...

سلامتی هعی ها ...

سلامتی سنگ قبرم ... می دونین که به شعرش حساسم...

به سلامتی دوتا تاریخ ...

سلامتی اون شناسنامه که دیگه فایده نداره...

سلامتی اشکای چندروزه...     بابا نریزین حیفه...

به سلامتی دیوونه بازیام ...

به سلامتی خوشی های الکیم ...

به سلامتی دردایی که تو قلبم موند...

سلامتی کارایی کردم که بقیه شاد شن...

به سلامتی بی فکریام...

بی خیالیام...

به سلامتی وقتی که نیستم اما یهو وسط خندتون یادم می کنید ...

فاتحه بفرستین اون موقع

سلامتی روزی که همه این شکلی بالا سرم وایسن و من ...