چقدر دلتنگ تو بوده،دل مـَردی که تنها شد
چقدرآسون زمین خورد و،چقدر سخت اون سـَـرپا شد