مرد که باشی باید ؛ شانه هایت را پناه گریهاش کنی

و در عوض دست های مردانه ات سرپوشِ اشک هایت باشد
...
اما
...
گـــریه نکن!محکم باش!
مانند دستانت مثال شانه هایت
...
آخرتو مردی

...
مــــــــــرد کـــه گـــــــــریه نمیکند!
نــــد