ادم ها را نگاه کن .

دو رو دارند .

               همه ی انها دو رو اند .

نــــه!

        خوب نگاه کن !

دقــت کن !

بعضی هایشان...

                   1نه

                   2نه

سومیش را هم دارند .

دو رو بودن عادی است : 1 رو برای حالت عادی ، وقتی که خوشحالند .

وقتی که دغدغه ای ندارند .

                              دومین رو برای وقت ناراحتی . وقتی که دیگر تویی نیست و بلکه او باید مقابله کند .

دقــت کن !     ناراحتیشـان . او .

اما انهایی که فرق دارند وقتی که خوشحالند ، دغدغه ای ندارند تویی نیز برایشان وجود ندارد .

اما در سختی ها ، در نشیب ها نامت درخشان و ماندگار می شود به هـــر نحوی .

امروز یه چیز جالب دیدم اینکه حالت باید خوب باشه چون کارت دارن. چون می خوانت. اما بعدش بدترش می کنن بهتر نــــــــــــه.