کوله بارمو جمع کردم و دارم میرم .

اما فراموش نمی کنم که هر رفتنی برگشتنی  داره !

اما ساده بر نمی گردم !

می خوام یاد بگیرم .

می خوام برگردم ...

می خواد شروع بشه ...