هر شروعی یه پایانی داره ؟

نه! هر شروعی یه آغاز دوباره ای به همراه داره .