شیشه ی نازک احساس مرا دست نزن،چندشم می شود از لکه ی انگشت دروغ،

آن کسی که گفت احساس مرا میفهمد،کو کجا رفت؟ که احساس مرا خوب فروخت.