تو گفتی:« من به غیر از دیگرانم
چُـــنینم در وفاداری، چنـانـــم. »
تو غیر از دیگران بودی که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پرسی نشانم!

-فریدون مشیری