تو ایران یه مشهدو و امام رضاست 

تو قلب من و تو خیلی رضاست 

رضا کنه رضا مارو خیلی دعاست