وقتی هدف تورا تسخیر قله هاست باید همیشه رفت باید همیشه خواست