من یه دخی ابانیم پس خیلی حرفا هستش .اگه با من باشی خوب می تونی منو بشناسی اما اگه می خوای در بارم بدونی باید با دوستام بگردی و از اونا بپرسی ؟؟!!