امروز می خوام یه دلیل برا خندیدنم پیدا کنم برای شادیام دوییدنام و شیطونیام تا جواب بدم به سوال شاید خیلیا و 1 نفر 

من می خندم چون یکی خواست اشکمو در بیاره 

من سعی کردم خودمو قوی کنم چون یکی که نه خیلیا خواستن بهم صدمه بزنن 

ولی مهم ترین دلیل من شادم و هستم و می دوام و شیطنت می کنم چون اون بالایی خواست وگرنه منونمی فرستاد من خودم رو بالا نمی گیرم حقیقتی رو می گم که خودش همه جا و به همه می گه  پس لطفا بهش توجه کنید هه