هنوز در راه است ...

هنوز نیامده ...

پیشاپیش ؟

نه.

می ایستم تا کامل بیاید ...

هر گاه که درختان شکوفه زدند ؟

نه.

هر گاه که سال تحویل شود ؟

نه.

من ...

هر گاه که مهربانی در دل ها

خنده بر لب ها

صلح در جهان

و وحدت میان مردم

شکوفه بزند

تبریک می گویم .

من...

هر وقت که ...

دشمنی

کینه

دروغ

غم

مانند برف ها آب شوند ...

تبریک می گویم.

اما...

پیشاپیش نه ...

در لحظه ...

کل جهان را بهار می کنم .

زمستان را از بین می برم .