البته این سمعک نیست این یکی از دستگاه هایی است  که برای انسان هایی که به طور مادرزاد ناشنوا هستند استفاده می شود جزو یکی از بزرگترین اختراعات بشر هستش .